Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


May 8, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

۷ درس از زندگی ایوب:
۱) اتفاقات بد برای آدمهای خوب هم می افتد. جامعه ۹:۳
۲) در اوج تلاتمات و سختی¬ها ما نباید امید و اتکایمان را از خدا بر داریم. ایوب ۱۵:۱۳ 
۳) دوستان ما شاید در مشکلات ما را رها کنند اما خداوند هیچ وقت ما را رها نمی کند. عبرانیان۵:۱۳
۴) حتی در زمان سکوت خدا، حضور خدا ملموس است. ایوب۲۳: ۱۰-۱۱
۵) منشاء حکمت ترس از خداست و دوری از شریران. امثال۱۰:۹ 
۶) خدا در کنترل است. کولسیان ۱: ۱۶-۱۷ 
۷) بعد از توبه و بخشش، برکات جاری می شود. ۱ یوحنا۹:۱