Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Nov 16, 2023

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «۱۲ آمادگی یک خادم» که مبحث اصلی این فصل است، به هشتمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی برای خدمت است. خدمت حقیقی واقعاً به چه مفهوم است؟ چگونه من می‌توانم در نمونهٔ خداوندمان عیسی مسیح با تمام دل، جان و فکر خودم، خدا را محبت و خدمت کنم؟ آیا این پیروی و خدمت مسیح، بهایی نیز دارد؟
متون اصلی: متی ۲۸: ۱۸- ۲۰،  کولسیان۳: ۱۷ و ۲۳-۲۴

شما می‌توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com