Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Sep 28, 2017

در این برنامه به ۳ مزیت در باب خدمت در مجردی و همچنین ۳ مزیت خدمت در متاهلی می پردازیم

متن کتاب مقدسی مربوط به تجرد: ۱ قرنتیان ۷: ۳۲-۳۵

۱. وقت

۲. انرژی

۳. تمرکز و فکوس

متن کتاب مقدسی مربوط به ازدواج: مرقس ۱۰: ۶-۹

۱. بلوغ و دید وسیع به مسائل زندگی

۲. میل جنسی و مقابله با وسوسه

۳. همسر و همراه زندگی

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید