Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Oct 5, 2017

 در این برنامه نگاهی به بالانس درست بین خانواده و خدمت خواهیم کرد. چند آیه مهم

تیتوس ۲: ۱-۸

اول تیموتاوس ۸:۵

با همسرتان (و بعدها با فرزندان) صحبت کنید (متی ۱۹:۱۸) .۱ 

۲. (رسیدگی به خانواده مهمترین خدمت ماست (افسسیان ۶:۴)

۳. (خدمت و خانواده در تضاد همدیگر نیستند (فیلیپیان ۱۹:۴ 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

.همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما را نیز در فیسبوک و تلگرام با نام "ماموریت" دنبال کنید