Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت


Dec 3, 2020

در دنیایی زندگی می کنیم که به دلیل ازدحام و شلوغی زندگی و مشغله های فراوان، نقش کتاب مقدس در زندگی شخص مسیحی خیلی مواقع جایگاهش را از دست می دهد. برای ایم معضل بزرگ و مهم چه می شود کرد؟ آیا شما کتاب مقدس را مرتب مطالعه می کنید؟

 

5 راهکار برای نقش پر رنگتر کتاب مقدس در زندگی شخص مسیحی:

کلام خدا را بخوانید، بشنوید و ببینید. یوشع9:1،  رومیان 17:10

در کلام خدا تعمق کنید. مزامیر 119: 15-16

کلام خدا را بررسی کنید. 2 تیمیوتاوس 3: 16-17

کلام خدا را حفظ کنید. مزامیر 11:119

کلام خدا را زندگی کنید. یعقوب 1: 22-25

 

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org