Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

May 25, 2017

کتاب مقدس یک کتاب نسبتا بزرگ یا بهتر است بگم یک کتاب خانه ای متشکل از ۶۶ کتاب است. ۳۹ کتاب در عهد عتیق و ۲۷ کتاب در عهد جدید. در کل شامل ۱۱۸۹ باب و ۳۱۱۰۳ آیه است. کتاب مقدس در طول مدت...


May 18, 2017

 .نخواندن کتاب مقدس به صورت مرتب برای جامعه مسیحی امروز و مخصوصاً نسل جوان تبدیل به معضلی بزرگ شده است

در این برنامه به نکات قابل توجهی در هنگام آمادگی برای رازگاهان و خواندن...


May 12, 2017

در این برنامه مصاحبه ای دوستانه و صمیمی با حسین امیری، طراح و گرافیست پادکاست ماموریت داریم

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

همچنین...


May 4, 2017

در این برنامه من به داستان زندگی خودم و دید و هدف برگشتن به ایران می پردازم

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

mamouriat@email.com

همچنین صفحات شبکه اجتماعی ما...