Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Jun 29, 2017

  است Typology یکی از مقعوله های مهم الهیات مسیحی مبحث شیرین تشبیه شناسی و یا 

در این برنامه نه تنها این موضوع توضیح داده می شود بلکه به ۳ نمونه از این تشبیه شناسی در کلام خدا...


Jun 22, 2017

در این برنامه نشستی داریم با کشیش مالکوم استیر. ایشان با وجود این که ایرانی نیستند اما فارسی را به صورت کامل صحبت می کنند و از خاطرات و برکات ۱۰ ساله خودشان در ایران (قبل از...


Jun 15, 2017

.در این برنامه به ۴ "خ" مهم و الویت و اهمیت آنها در زندگیمان می پردازیم. خدا، خانواده، خدمت و خودم

 به راستی کتاب مقدس در رابطه با این ۴ نکته چه می گوید و آنها را در چه الویتی قرار می...


Jun 8, 2017

در این برنامه برادر کورش که از خادمین و شبانان کلیسای ایرانیان شمال لندن هستند، و همچنین بالای ۱۵ سال تجربه در کار جوانان کلیسا را دارند، در رابطه با نوع و ساختار گروه خانگی...


Jun 1, 2017

واقعاً نقش جوانان مسیحی ایرانی در قبال دولت و حکومت اسلامی ایران چیست؟ آیا باید سازگاری کرد؟ و یا باید قیام کرد؟ 

در این برنامه پای صحبت با برادر کورش جهانشاهی که از شبانان و...