Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Aug 31, 2017

یک بار دیگر کشیش مالکوم استیر که حدود ۱۰ سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران به عنوان میسیونر   خدمت کردند مهمان پادکاست ماموریت هستند. ایشان بعد از ۵۰ سال کار و خدمت در بین...


Aug 24, 2017

با آغاز فصل ۲ پادکاست های ماموریت در این برنامه به نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان و همراهان می پردازیم و تغییراتی که در فصل دوم در نتیجه این نظرات و پیشنهادات انجام خواهد شد