Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Sep 28, 2017

در این برنامه به ۳ مزیت در باب خدمت در مجردی و همچنین ۳ مزیت خدمت در متاهلی می پردازیم

متن کتاب مقدسی مربوط به تجرد: ۱ قرنتیان ۷: ۳۲-۳۵

۱. وقت

۲. انرژی

۳. تمرکز و فکوس

متن کتاب مقدسی...


Sep 21, 2017

مرگ مقبول خدا

مرگی است که همراه خود، مقصد و هدف مشخصی را دارد. لوقا ۵۱:۹، عبرانیان ۱۳:۱۱

 مرگی است آگاهانه که با آمادگی قبلی انجام می شود. یوحنا ۱۸:۱۰، اعمال ۱۳:۲۱

مرگی است که پیام...


Sep 14, 2017

در این برنامه با حسین عزیز یک گپ خودمانی و دوستانه ای داریم در رابطه با زمان های آخر و بازگشت ثانوی منجی ما عیسی مسیح. خیلی مهم است که ما ایمانداران خود را برای این روز مهم آماده...


Sep 7, 2017

در این برنامه نگرشی خواهیم داشت بر انجیل یوحنا و اهمیت عدد ۷ در این انجیل. یکی از جنبه های عدد ۷ در این انجیل، ۷ شهادت در رابطه با هویت عیسی مسیح است. که عناوین این ۷ شهادت و آیات آن...