Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Oct 26, 2017

۱۲ نکته امنیتی برای کلیسای خانگی ایران

نکات کلی امنیتی

  1. از هر گونه قانون شکنی و رعایت نکردن قوانین شهروند ایرانی بپرهیزید. (مثل حجاب یا قوانین بازرگانی و تجارت – اما حق و...


Oct 19, 2017

در یک گفتگو مهم با موسس و مدیر کمته ماده ۱۸، کشیش منصور برجی درباره حق و حقوق شهروند مسیحی در ایران، به ما ۵ نکته مهم را که طبق قوانین حقوق بشر است و دولت ایران نیز آن را امضا کرده...


Oct 5, 2017

 در این برنامه نگاهی به بالانس درست بین خانواده و خدمت خواهیم کرد. چند آیه مهم

تیتوس ۲: ۱-۸

اول تیموتاوس ۸:۵

با همسرتان (و بعدها با فرزندان) صحبت کنید (متی ۱۹:۱۸) .۱ 

۲. (رسیدگی به...