Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Nov 30, 2017

در این برنامه صحبت مفید و پر باری را با مهمان ویژه برنامه، کشیش روبرت آسریان (مشاور و شبان) داریم و به اهمیت دانش و درک درستی از مشاوره مسیحی می پردازیم. این برنامه در ۲ قسمت خواهد...


Nov 24, 2017

در این برنامه حول موضوع بشارت در ایران صحبت می کنیم و ۳ باید ها و نباید ها در بشارت هایمان

باید در بشارت­هایمان در ایران:۳

1) با آمادگی به بشارت برویم. (آمادگی دعایی، فکری و روحی،...


Nov 16, 2017

در ادامه مبحث هفته پیش و صحبتمان با رزیتای عزیز، بحث هویت را به پایان می رسانیم و به راههای عملی تر اجرای آن در زندگیمان می پردازیم

 

برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل زیر با ما...


Nov 9, 2017

  1. در این برنامه رزیتا هوسپیان به عوامل تعیین کننده در هویت ما و ۳ مورد در رابطه با هویت ما با خدا اشاره می کند
  • Self worth    ارزش شخصی
  • Significance     حس اعتبار
  • Security               امنیت

 

برای ارتباط...


Nov 2, 2017

هر ساله در تقویم جهانی مسیحی روز ۵ نوامبر روز جهانی دعا برای کلیسای جفا دیده است. در این برنامه مخصوص نیم ساعته دعا و پرستش برای کلیسای جفا دیده با هم با بار و یکدلی برای کشورهایی...