Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

May 19, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

 

۳ امید ما مسیحیان به آینده:

۱. امید به نجات و حیات ابدی (یوحنا۱۶:۳، یوحنا۲۸:۱۰،...


May 15, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

۱) خدا هیچ مشکلی با خارج کردن ما از ناحیه امنمان ندارد. (یونس ۱: ۱-۲)

۲) ما از حضور خدا نمی...


May 12, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

۴ درس از زندگی دانیال:
۱) دانیال ایمان و استانداردهایش را زیر پا نمی گذارد....


May 8, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

۷ درس از زندگی ایوب:
۱) اتفاقات بد برای آدمهای خوب هم می افتد. جامعه ۹:۳
۲) در اوج تلاتمات...


May 5, 2020

هدف اصلی فصل چهارم این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی است.

درسهایی از زندگی ایلیای نبی:

۱. ایلیا مقام و هویتش را در خدا می دانست.


۲. ایلیا مرد دعا...