Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Jan 28, 2021

کدام جنبه های فرهنگ ایرانی ما در راستای اصول و تعالیم کتاب مقدس است و کدام مخالف آن؟ در برنامه امروز به سه جنبه شخصیتی منفی و همچنین سه جنبه شخصیتی مثبت ما ایرانیان خواهیم...


Jan 21, 2021

در این برنامه به ۴ عامل یا دسته گروهی که شیطان و نیروهای شریر می توانند از آنها برای سست کردن و تضعیف ایمان مسیحی ما استفاده کند خواهیم پرداخت.

 

اول: اَماکن (Places) یوشع۱۵:۲۴

دوم:...


Jan 14, 2021

ما آنقدر به سر و صدا عادت کردیم که گاهی سکوت و خلوت برای ما عجیب است و داشتن سکوت برای ما سخت است.

آیا ته به حال به انضباط سکوت و خلوت فکر کرده اید و آن را در زندگیتان عملی کرده...


Jan 7, 2021

آیا می دانید ارزش وقت شما چقدر است؟ به نظر شما هر شخص چه مقدار زمان دارد تا با اراده آزاد برای آن تصمیم بگیرد؟

 دو عامل اصلی که از وقت های ما می دزدند و ما را از هدفی که برای زندگی و...