Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Dec 21, 2017

پس از پایان فصل دوم، در این برنامه امیدواریم از این پیغام کوتاه کریسمسی بنا شوید. کریسمس همه شما عزیزان مبارک

'بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه‌ای خواهد داد: اینک باکره آبستن...


Dec 14, 2017

در آخرین برنامه فصل دوم پادکاستهای ماموریت، به معرفی ۱۰ کتاب مفید و برتر مسیحی می پردازیم. لیست و لینک خرید کتاب ها را در زیر می توانید بیابید

سی اسی لویس: C.S. Lewis

  1. مسیحیت ناب Mere...


Dec 7, 2017

در ادامه بحث هفته پیش با کشیش روبرت آسریان در رابطه با مشاوره مسیحی و اهمیت آن، این هفته بیشتر به جنبه های عملی و کاربردی مشاوره مسیحی می پردازیم. باشد که خداوند مشاورین خوب و با...