Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

May 18, 2023

دوستان، آیا تا‌به‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که ما در ابدیت و در حضور عیسی مسیح دقیقاً چه کار خواهیم کرد؟ آیا از صبح تا شب او راپرستش می‌کنیم؟ کتاب‌مقدس در این زمینه چه...


May 11, 2023

در این دنیای شلوغ، تاریک و پُر‌تلاطم، بیشترین چیزی که مردم به دنبالش هستند چیست؟ آیا هیچ چیز دیگری می‌تواند جایگزین آرامش درونی وفکری ما شود؟ آیا ثروت، شهرت یا امکانات


May 4, 2023

دوستان در این قسمت پادکست به یکی از انبیای جوان در عهد‌عتیق به نام ارمیا خواهیم پرداخت. او به‌عنوان نبی گریان نیز نامیده شده است، (چون او برای گناه قوم خود اشک می‌ریزد) و پیش خود...