Preview Mode Links will not work in preview mode

Mamouriat ماموریت

Apr 30, 2020

ما از زندگی یوسف درسهای زیادی می گیریم که در این برنامه به ۴ نمونه پرداخته

شده است

اول: وفاداری - عبرانیان۲۳:۱۱

دوم: فروتنی - ۱ پطرس۵: ۶-۷

سوم: بخشش - رومیان۱۹:۱۲

چهارم: تمرکز -...


Apr 28, 2020

هدف اصلی فصل ۴ این برنامه ها بالا نگاه داشتن روحیه شما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی شما است

 

۴) من باید به قدرت عیسی مسیح اعتماد کنم

یوحنا ۱۱: ۲۵-۲۶

افسسیان ۱: ۱۹-۲۰

کارها و اعمال...


Apr 24, 2020

هدف اصلی فصل 4 این برنامه ­ها بالا نگاه داشتن روحیه ما و رشد در ایمان و زندگی مسیحی ما است

۳) من باید وعده­ های خدا را به خودم یادآوری کنم

اشعیا۳:۶۱ و به آنان که در صَهیون سوگوارند،...


Apr 21, 2020

روزهای غم و ترس (روز جمعه)

این 3 روز به چه صورت هستند؟ چون ما در 3 قسمت آینده پادکاست می خواهیم در هر برنامه به یکی از این روزها بپردازیم.

جمعه: روزهای ترس و غم

شنبه: روزهای...


Apr 17, 2020

ده راه عملی مقابله با غم و افسردگی در ایام قرنطینه

  • نوشتن یادداشت های روزانه را شروع کنید.
  • بهترین وقت روز خود را به خدا بدهید.
  • چند کتاب از ژانراهای متفاوت مطالعه کنید.
  • حتماً برای...